Trang phục biểu diễn

Bộ đồ diễn Belly - MS 54/55

Bộ đồ diễn Belly - MS 54/55

Giá thuê:250.000 VNĐ /24h/bộ

Giá bán:2.500.000 VNĐ /bộ

Bộđồdiễn Belly - MS146/147

Bộđồdiễn Belly - MS146/147

Giá thuê:350.000 VNĐ /24h/bộ

Giá bán:4.500.000 VNĐ /bộ

Bộ đồ diễn Samba

Bộ đồ diễn Samba

Giá thuê:450.000 VNĐ /24h/bộ

Giá bán:4.500.000 VNĐ /bộ

Bộ đồ diễn Bollywood - MS 32

Bộ đồ diễn Bollywood - MS 32

Giá thuê:350.000 VNĐ /24h/bộ

Giá bán:3.500.000 VNĐ /bộ

Bộ đồ diễn Bollywood - MS 36/37

Bộ đồ diễn Bollywood - MS 36/37

Giá thuê:350.000 VNĐ /24h/bộ

Giá bán:3.500.000 VNĐ /bộ

Bộ đồ diễn Bollywood - MS 34/35

Bộ đồ diễn Bollywood - MS 34/35

Giá thuê:350.000 VNĐ /24h/bộ

Giá bán:3.500.000 VNĐ /bộ

Bộ đồ diễn Belly - MS 28/123

Bộ đồ diễn Belly - MS 28/123

Giá thuê:200.000 VNĐ /24h/bộ

Giá bán:3.000.000 VNĐ /bộ

Bộ đồ diễn Belly - MS 74/75/76

Bộ đồ diễn Belly - MS 74/75/76

Giá thuê:150.000 VNĐ /24h/bộ

Giá bán:1.800.000 VNĐ /bộ

Bộ đồ diễn Belly - MS 13(LT)

Bộ đồ diễn Belly - MS 13(LT)

Giá bán:1.400.000 VNĐ /bộ

Bộ đồ diễn Belly - MS 49

Bộ đồ diễn Belly - MS 49

Giá thuê:300.000 VNĐ /24h/bộ

Giá bán:3.000.000 VNĐ /bộ

Bộ đồ diễn Belly - MS 27(LT)

Bộ đồ diễn Belly - MS 27(LT)

Giá bán:1.700.000 VNĐ /bộ

Bộ đồ diễn Belly - MS 50/60

Bộ đồ diễn Belly - MS 50/60

Giá thuê:100.000 VNĐ /24h/bộ

Giá bán:500.000 VNĐ /bộ