AUTUMN SALES OFF UP TO 50%

1/ Nội dung:

-   Giảm đồng 50% cho các sản phẩm đồ tập, đồ diễn tại Saigondance.

-   Áp dụng cho hầu hết các sản phẩm đồ tập, đồ diễn, belt, giày múa.. 

-   Không áp dụng cho một số sản phẩm phụ kiên: Wing, Fan veil, Veil, cane,  băng gối..

2/ Thời gian:

-  Từ 19/08 đến hết 19/09/2016.

* Lưu ý:  Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi, ưu đãi khác