LỊCH HỌC JAZZ ĐƯƠNG ĐẠI

JAZZ ĐƯƠNG ĐẠI (chỉ nhận 14 HV)

JDD – K123

28/8 – 20/9

Aug 28th– Sep 20th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Long

 

JDD – K124

21/8 - 13/9

Aug 21st- Sep 13th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Long

 

JDD – K125

1/9 – 29/9

Sep 1st– Sep 29th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

KG cũ 22/7

Nghỉ2/9

 
 

JAZZ ĐƯƠNG ĐẠI (chỉ nhận 14 HV)

JDD – K1

 

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Long