LỊCH HỌC JAZZ ĐƯƠNG ĐẠI

JAZZ ĐƯƠNG ĐẠI (chỉ nhận 14 HV)

JDD – K113

24/5 – 19/6

May 24th – Jun 19th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Long

KG cũ 10/5

JDD – K114

24/5 – 19/6

May 24th – Jun 19th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Long

 

JDD – K115

19/5 - 10/6

May 19th - Jun 6th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

 

 
 
 

JAZZ ĐƯƠNG ĐẠI (chỉ nhận 14 HV)

JDD – K1

28/3 – 13/4

Mar 28th – Apr 13th

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Long