LỊCH HỌC MÚA ĐƯƠNG ĐẠI

MÚA ĐƯƠNG ĐẠI  – CONTEMPORARY DANCE

MDD1 – K117

4/8 – 8/9

Aug4th – Sep 8th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.45 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thiên Nga

 

MDD1 – K118

4/8 – 8/9

Aug 4th – Sep 8th

11h – 12h

11.00 am –12.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

 

MDD1 – K116

28/8 – 20/9

Aug 28th– Sep 20th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thiên Nga

KG cũ 24/7

MDD1 – K119

24/8 – 10/9

Aug24th– Sep 10th

20h30 - 21h30
8.30 pm – 9.30 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thiên Nga

 

 
 

MÚA ĐƯƠNG ĐẠI  – CONTEMPORARY DANCE

MĐĐ1 – K5

25/8 – 22/9

Aug 25th – Sep 22nd

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

Nghỉ lễ: 2/9

MĐĐ1 – K2

 

16h45 - 17h45
4.45 pm - 5.45 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

 

 

MĐĐ1 – K11

22/8 – 7/9

Aug 22th – Sep 7th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

      Phước