LỊCH HỌC MÚA ĐƯƠNG ĐẠI

MÚA ĐƯƠNG ĐẠI  – CONTEMPORARY DANCE

MDD1 – K110

12/5 – 3/6

May 12th – June 3rd

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.45 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thiên Nga

MDD1-K105

MDD1 – K111

12/5 – 3/6

May 12th – June 3rd

11h – 12h

11.00 am –12.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

 

MDD1 – K112

9/6 – 1/7

June 9th – July 1st

11h – 12h

11.00 am –12.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

 

 
 

MÚA ĐƯƠNG ĐẠI  – CONTEMPORARY DANCE

MĐĐ1 – K5

26/5 - 17/6

May 26th – Jun 17th

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

 

MĐĐ1 – K2

 

11h – 12h

11.00 am –12.00 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Gia Huy (Kai)

 

MĐĐ1 – K6

16/5 - 1/6

May 16th – Jun 1th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

      Phước