Saigondance 94 – 96 Second street, Ward 4, District 3

(8428) 38 329 429

0902 322 361

85 Pham Huy Thong, Ward 7, Go Vap District

(8428) 3636.5202

0902 992 361

Magician - SaigonDance

Biểu diễn ảo thuật sân khấu phục vụ sự kiện

Ảo thuật Tôn Ngộ Không

Cho thuê ảo thuật gia Huy Chương Bạc Liên Hoan Xiếc Ảo Thuật quốc tế