LỊCH HỌC NHẢY HIỆN ĐẠI

NHẢY HIỆN ĐẠI

NHĐ1 – K339

21/8 - 13/9

Aug 21st- Sep 13th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

Nhận học viên mới

 

NHĐ1 – K336

11/8 – 15/9

Aug 11th– Sep 15th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

CHẮC CHẮN KG

  Nghỉ 18,19/8

NHĐ1 – K340

1/9 – 29/9

Sep 1st– Sep 29th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

     Nghỉ2/9

NHĐ1 – K327

22/8 – 8/9

Aug  22nd– Sep 8th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Tịnh Hải

Nhận học viên mới

KG cũ 1/8

NHĐ1 – K341

4/9 – 27/9

Sep4th– Sep 27th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

KG cũ 2/8

NHĐ1 – K329

7/8 – 30/8

Aug 7th– Aug30th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

Hủy lớp

NHĐ1 – K330

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

Nghỉ 18,19/8 và 2/9

 

NHĐ1 – K343

22/8 – 8/9

Aug  22nd– Sep 8th

11h – 12h

11 am – 12.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

Shuffle dance

NHĐ1 – K313

7/8 – 30/8

Aug 7th– Aug30th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

KG cũ 3/7,17/7

Hủy lớp

NHĐ1 – K318

28/7 – 26/8

July 28th– Aug 26th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

KG cũ 30/6,14/7

Nghỉ 18,19/8

NHĐ1 – K338

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Tịnh Hải

 

NHĐ1 – K332

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

Shuffle dance

Nghỉ 18,19/8 và 2/9

NHĐ1 – K342

1/9 – 29/9

Sep 1st– Sep 29th

18h00 – 19h00

6pm – 7 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

Nghỉ 2/9

NHĐ1 – K344

22/8 – 8/9

Aug  22nd– Sep 8th

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Puna

 

NHĐ1 – K299

22/8 – 7/9

Aug  22nd– Sep 7th

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thy

Học tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm

NHĐ1 – K345

23/8 – 18/9

Aug 23rd– Sep 18th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

 

NHĐ1 – K337

8/8 – 29/8

Aug 8th– Aug 29th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

Shuffle dance

Nghỉ 17/8 và 20/8

NHĐ1 – K324

7/8 - 30/8

Aug7th- Aug 30th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

KG cũ 19/7

NHĐ1 – K335

23/8 – 18/9

Aug 23rd– Sep 18th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

KG cũ 9/8

NHĐ1 – K346

27/8 – 12/9

Aug27th– Sep 12th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Puna

 

NHĐ1 – K326

24/8 – 10/9

Aug24th– Sep 10th

20h20 - 21h20
8.20 pm – 9.20 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thy

KG cũ 13/7,10/8

Nghỉ 17/8 và 20/8

 
 

NHẢY HIỆN ĐẠI

NHĐ1 – K41

22/8-7/9

Aug 22th – Sep 7th 

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Hoài

Nghỉ 17/8; 20/8

NHĐ1 – K36

25/8– 16/9

Aug 28th – Sep 16th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Hải

KG cũ: 11/8

Nghỉ 18,19/8; 2/9

NHĐ1 – K42

21/8 - 13/9

Aug 21st – Sep 13th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Hải

 

Mỗi buổi học1.5h

NHĐ1 – K2

 

12h – 13h

12 am – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

 

 

NHĐ1 – K37

12/8 - 16/9

Aug 12th – Sep 16th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Tran Anh

Shuffle chắc chắn KG

Nghỉ 18,19/8; 2/9

NHĐ1 – K34

4/8– 8/9

Aug 4th – Sep 8th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thy

Nghỉ 18,19/8; 2/9

NHĐ1 – K43

27/8 – 12/9

Aug 27th – Sep 12th

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

      Phước

 

NHĐ1 – K40

30/8 - 25/9

Aug 30th – Sep 25th

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Hải

KG cũ: 9/8

NHĐ1 – K35

22/8- 7/9

Aug 22th – Sep 7th 

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Hoài

KG cũ:27/7;13/8

NHĐ1 – K32

23/8- 18/9

Aug 23th – Sep 18th       

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Quốc Anh

Shuffle

KG cũ: 24/7,7/8

NHĐ1 – K39

23/8- 18/9

Aug 23th – Sep 18th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Puna

**KG cũ:16/8

NHĐ1 – K20

4/9- 27/9

Sep 4th – Sep 27th       

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Hải

**KG cũ:

22/5,5/6,19/6,3/7,17/7,7/8 (23/8)