LỊCH HỌC NHẢY HIỆN ĐẠI

NHẢY HIỆN ĐẠI

NHĐ1 – K281

24/5 – 19/6

May 24th – Jun 19th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

Nhận học viên mới

NHD1-K144

NHĐ1 – K275

25/5 – 11/6

May 25th – June11th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

 

Nhận học viên mới

NHĐ1 – K268

10/5 – 5/6

May 10th – June 5th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

 

NHĐ1 – K282

19/5 - 10/6

May 19th - Jun 6th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

 

NHĐ1 – K257

20/4 – 14/5

Apr 20th – May 14th

11h – 12h

11 am – 12.00 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

Shuffle dance

KG cũ 28/3

NHĐ1 – K283

16/5 – 1/6

May 16th – June 1st

11h – 12h

11 am – 12.00 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

 

NHĐ1 – K273

8/5 – 31/5

May 8th – May 31st

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

 

NHĐ1 – K271

5/5 – 27/5

May 5th – May 27th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

KG cũ 21/4

NHĐ1 – K276

19/5 - 10/6

May 19th - Jun 6th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

Shuffle dance

NHĐ1 – K277

5/5 – 27/5

May 5th – May 27th

18h00 – 19h00

6pm – 7 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Huy

 

NHĐ1 – K270

23/4 – 14/5

Apr 23rd – May 14th

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Puna

 

NHĐ1 – K278

16/5 – 1/6

May 16th – Jun 1st

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Puna

 

NHĐ1 – K269

3/5 – 29/5

May 3rd –May 29th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

 

NHĐ1 – K279

7/5 – 23/5

May 7th – May 23rd

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Huy

Shuffle dance

NHĐ1 – K284

24/5 – 19/6

May 24th – Jun 19th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Huy

 

NHĐ1 – K266

10/5 – 5/6

May 10th – Jun 5th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thy

KG cũ 24/4

NHĐ1 – K274

2/5 – 18/5

May 2nd – May 18th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Puna

 

NHĐ1 – K275

21/5 – 6/6

May 21st – Jun 6th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Puna

 

NHĐ1 – K280

14/5 – 30/5

May 14th – May 30th

20h20 - 21h20
8.20 pm – 9.20 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thy

 

 

NHẢY HIỆN ĐẠI

NHĐ1 – K1

31/5 – 26/6

May 31st – Jun 26th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

 

 

NHĐ1 – K2

 

12h – 13h

12 am – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

 

 

NHĐ1 – K16

19/5 - 10/6

May 19th – Jun 10th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Tran Anh

Shuffle

KG cũ: 5/5

NHĐ1 – K18

12/5 - 3/6

May 12th – Jun 3th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thy

KG cũ: 7/4

 

NHĐ1 – K15

30/5 - 15/6

May 30th – Jun 15th 

18h00 – 19h00

6 pm –7 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

      Phước

KG cũ: 18/4

NHĐ1 – K10

     

 

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

 

Shuffle

KG cũ: 10/4

NHĐ1 – K17

15/5 - 7/6

May 15th – Jun 7th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Puna

 

NHĐ1 – K19

12/6 - 5/7

Jun 12th – Jul 5th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Puna

 

NHĐ1 – K20

22/5 - 14/6

May 22th  – Jun 14th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Hải