Pole dance

MÚA CỘT – POLE DANCE

Không nhận quá 10 HV. HV bị mồ hôi tay không nên học.

Pole 1 – K328

 

9h45 – 10h45

9.45 am – 10.45 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

 

Nhận học viên mới

Pole 1 – K380

12/5 – 3/6

May 12th – June 3rd

9h45 – 10h45

9.45 am – 10.45 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Quân Bùi

 

Nhận học viên mới

 

Pole 1 – K384

16/5 – 1/6

Apr 23rd – May 14th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Lắz Nguyễn

 

Pole 1 – K376

15/5 – 7/6

May 15th – June 7th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Lắz Nguyễn

KG cũ 3/5

Nhận học viên mới

Pole 1 – K385

12/5 – 3/6

May 12th – June 3rd

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Lắz Nguyễn

Nhận học viên mới

Pole 1 – K379

12/6 – 5/7

June 12th – July 5th

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Quân Bùi

 

Pole 1 – K386

19/5 - 10/6

May 19th - Jun 6th

14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Long

 

Pole 1 – K367

24/4 – 22/5

Apr 24th – May 22nd

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Long

Nhận học viên đã học kỹ thuật

Pole 1 – K382

14/5 – 30/5

May 14th – May 30th

18h00 - 19h00
6.00pm - 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thiên Nga

 

Pole 1 – K381

24/5 – 19/6

May 24th – Jun 19th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thiên Nga

 

Pole 1 – K383

14/5 – 30/5

May 14th – May 30th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thiên Nga

 

 

 

MÚA CỘT – POLE DANCE

Không nhận quá 10 HV. HV bị mồ hôi tay không nên học.

Pole 1 – K1

 

9h45 – 10h45

9.45 am – 10.45 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Nga

 

Pole 1 – K2

 

18h00 - 19h00
6.00pm - 7.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Long

 

Pole 1 – K7

12/5 - 3/6

May 12th - Jun 3rd

16h45 - 17h45
4.45 pm - 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Lắz Nguyễn

KG cũ: 6/5

Pole 1 – K4

 

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Lắz Nguyễn

Kg cũ: 24/4