Sexydance

SEXY DANCE NAM

SXN – K1

 

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Tịnh Hải

KG cũ 25/5,11/6

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 1 – LEVEL 1

SXD1 – K636

22/8 - 7/9

Aug 22nd – Sep 7th

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Võ Thanh Vy

KG cũ 30/7

SXD1 – K638

14/8 – 6/9

Aug 14th – Sep 6th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Thắm

KG cũ 26/7

SXD1 – K635

24/8 – 10/9

Aug24th– Sep 10th

15h – 16h

3.00 pm – 4.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Phước

KG cũ 3/8

SXD1 – K640

9/9 – 6/10

Aug3rd–Aug 24th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Nyny

 

SXD1 – K639

11/8 – 15/9

Aug 11th – Sep 15th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Nyny

Nghỉ 18/8,19/8 và 2/9

SXD1 – K633

10/8 – 31/8

Aug 10th – Aug 31st

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ngọc Fox

KG cũ 20/7

Nghỉ 17 và 20/8

SXD1 – K626

7/8 – 30/8

Aug 7th– Aug30th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phước

CHẮC CHẮN KG

KG CŨ 19/6,3/7,24/7

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 2 – LEVEL 2

SXD2 – K1058

 

8h30 – 9h30
8.3 0 am – 9.30 am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Võ Thanh Vy

 

SXD2 – K1067

24/8 – 10/9

Aug24th– Sep 10th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Võ Thanh Vy

 

SXD2 – K1059

3/8 – 24/8

   Aug3rd–Aug 24th

12h – 13h

12 pm – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Thắm

Nghỉ 17 và 20/8

SXD2 – K1068

1/9 – 29/9

Sep 1st– Sep 29th

15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

Nghỉ2/9

SXD2 – K1069

1/9 – 29/9

Sep 1st– Sep 29th

16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thắm

Nghỉ 2/9

SXD2 – K1057

7/8 – 30/8

Aug 7th– Aug30th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Võ Thanh Vy

 

SXD2 – K1070

30/8 – 25/9

Aug 30th– Sep 25th

18h – 19h

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phước

 

SXD2 – K1066

21/8 - 13/9

Aug 21st- Sep 13th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Phước

KG cũ 16/8

SXD2 – K1071

29/8 – 14/9

Aug 29th– Sep14th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ny Ny

 

SXD2 – K1065

16/8 – 11/9

Aug 16th – Sep 11th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Bảo Huy

 

 

SXD2 – K1072

27/8 – 12/9

Aug27th– Sep 12th

20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Nyny

 

 
 

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 1 – LEVEL 1

SXD1 – K14

23/8 – 18/9

Aug 23rd –  Sep 18th

9h45 – 10h45
9.45 am - 10.4 am

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Tran Anh

KG cũ: 28/6,12/7, 2/8

SXD1 – K15

 

11h – 12h

11.00 am –12.00 am

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Ny Ny

 

SXD1 – K2

 

12h – 13h

12 am – 1.00 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ny Ny

 

SXD1 – K8

 

 

14h15 - 15h15
2.15 pm - 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Thy Quỳnh

 

SXD1 – K22

25/8 – 16/9

Aug 25th –Sep 16th

16h45 - 17h45
4.45 pm - 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

 

SXD1 – K20

6/8– 27/8

Aug 6th  – Aug 27th

18h15 – 19h15

6.15 pm – 7.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

 

Kg cũ: 11/7,25/7

Nghỉ 17,20/8

SXD1 – K23

          21/8 – 13/9

Aug 21th – Sep 13th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Tran Anh

 

SXD1 – K19

30/8 – 25/9

Aug 30th– Sep 25th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Tran Anh

KG cũ: 3/7,19/7,7/8,21/8

SXD1 – K13

 

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

 

SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 2 – LEVEL 2

SXD2 – K7

 

14h15 - 15h15
2.15 pm - 3.15 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

 

SXD2 – K16

25/8 – 16/9

Aug 25th –Sep 16th

16h45 - 17h45
4.45 pm - 5.45 pm

THỨ 7 + CN
Sat + Sun

Phước

 

SXD2 – K19

       28/8 – 20/9

Aug 28th – Sep 20th

18h00 – 19h00

6.00 pm – 7.00 pm

THỨ 3 + 5
Tue + Thu

Tran Anh

Kg cũ: 21/8

SXD2 – K17

6/8– 27/8

Aug 6th  – Aug 27th

18h15 – 19h15

6.15 pm – 7.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Tran Anh

KG cũ: 23/7

Nghỉ 17,20/8 

SXD2 – K18

6/8– 27/8

Aug 6th  – Aug 27th

19h15 – 20h15

7.15 pm – 8.15 pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Phước