LỊCH HỌC YOGA

YOGA

YG

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

6h30 – 7h30

6.30 am –7.30am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ms Uyên

 

YG

12h - 13h
12 pm -1 pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Ms Uyên

 

YG

18h00 – 19h00

6 pm – 7 pm

THỨ 2 + 4 + 6

Mon + Wed+ Fri

Ms Phương

 

YG

18h00 – 19h00

6 pm – 7 pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Ms Thảo

 

 
 

YOGA

YG

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

 

18h00 – 19h00

6 pm – 7pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Ms Phương

**

YG

18h15 – 19h15

6.15 pm – 7.15pm

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ms Huế