LỊCH HỌC YOGA

YOGA CXDT

YG

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

6h30 – 7h30

6.30 am –7.30am

THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri

Ms Uyên

Khai Giảng

28/2

YG

12h - 13h
12 pm -1 pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Ms Uyên

Khai Giảng

27/2

YG

18h00 – 19h00

6 pm – 7 pm

THỨ 2 + 4 + 6

Mon + Wed+ Fri

Ms Phương

Khai Giảng

23/2

YG

17h50 – 18h50

5.50 pm – 6.50 pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Ms Thảo

Khai Giảng

27/2

 
 

YOGA  PHT

YG

Nhận HV hàng ngày

Receiving students daily

18h00 – 19h00

6 pm – 7pm

THỨ 3 + 5

Tue + Thu

Ms Phương